Afwezigheid wegens ziekte

Ieder kind, ook elke kleuter, wordt verondersteld tijdig aanwezig te zijn zodat de activiteiten op de normale wijze en op het gebruikelijke tijdstip kunnen starten. De start van de dag - het onthaal - is één van de belangrijkste momenten van een klasdag. Het draagt er toe bij dat uw kind zich goed voelt in de klas.
Indien u met de juf of de meester van uw kind(eren) wil praten, zal zij of hij daar graag tijd voor vrijmaken, maar best na de lesuren.
Het mag dus geenszins gebeuren dat de gemeenschappelijke activiteiten in een klas worden opgehouden door individuele contacten na de wettige aanvangstijden van de lessen!
Wij zijn ervan overtuigd dat u het volste begrip opbrengt voor deze maatregel ten gunste van alle kinderen.

Kleuteronderwijs

Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet gewettigd worden door medische attesten. Het is aan te bevelen dat de ouders de kleuteronderwijzer(es) en/of het secretariaat informeren over de afwezigheid van hun kind.

Voor een leerplichtig kind in het kleuteronderwijs (dat is vanaf 1 september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt) of voor 5-jarige kleuters die vroeger het lager onderwijs instappen, gelden de richtlijnen van het lager onderwijs.

Lager onderwijs

Bij elke afwezigheid, ook al is ze telefonisch gemeld, bezorgen de ouders aan de klastitularis een ondertekende verklaring of een medisch attest.
Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende schooldagen moeten altijd door middel van een medisch attest gewettigd worden.

Indien een leerling in het lopende schooljaar al 4 maal met een verklaring van de ouders afwezig geweest is wegens ziekte, is een medisch attest verplicht. Belangrijk: "wegens familiale of persoonlijke redenen" is geen geldige reden.
De afwezigheidsattesten worden door de verificateur strikt gecontroleerd.
Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de gemeenschapsinspecteur verwittigd.

U dient elke afwezigheid telefonisch melden op het volgende nummer :
 03/440.51.19 
 Ganse dag te bereiken.

 

Onderwijs aan huis

De directie kan voor leerplichtige leerlingen die afwezig zijn wegens ziekte of ongeval onderwijs aan huis organiseren. Dit kan nadat de leerling al 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is. (Zie schoolreglement, artikel 8)