Inschrijving en leerplicht

 

Inschrijvingen van kinderen

(Zie ook schoolreglement: artikel 1)

Bij de inschrijving moet de SIS-kaart van het kind worden voorgelegd.

De kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2,5 jaar geworden zijn. Ze mogen echter maar op 7 momenten in het schooljaar de schoolinstap maken:

Begin september - de dag na het herfstverlof - de dag na de kerstvakantie - de eerste schooldag van februari - de dag na de krokusvakantie - de dag na de paasvakantie - de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar gelden deze instapmomenten niet. Ze kunnen ten alle tijden naar school komen. Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters zijn niet leerplichtig.

De ouders ondertekenen het schoolreglement, dat hen bij inschrijving van hun kind wordt gegeven, voor akkoord met de inhoud.

Een kind blijft ingeschreven voor de ganse basisschool. Een inschrijving moet dus niet hernieuwd worden bij de overstap naar het lager onderwijs.

Leerplicht

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.

Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. (in samenspraak met directie en CLB) 
De klassenraad beslist over de overgang van een leerling van de ene klas naar de andere klas. Het recht van de individuele ouders primeert hier dus niet. 
Samen met het CLB wordt er gekeken naar de belangen van het kind.