Ontwikkelingsdoelen en eindtermen

De Vlaamse Gemeenschap bekommert zich om de kwaliteit van ons onderwijs. Ze wil dat elk kind in elke school het onderwijs krijgt dat hem voldoende in staat stelt om in de maatschappij te functioneren en er het liefst nog gelukkig kan worden ook. Ze verwacht dat aan elk kind een minimum aan onderwijskwaliteit wordt aangeboden.
Daarom zijn sinds 1 september 1998 de ontwikkelingsdoelen voor de kleuterschool en eindtermen voor het lager onderwijs ingevoerd.

De idee die achter de eindtermen steekt, is het onderwijs meer naar maat van de kinderen te maken. Dat betekent dat de school, uitgaande van de leefwereld van de kinderen, hen begeleidt op hun ontwikkelingstocht in de hun omringende wereld om hen competentie te laten opbouwen om om te gaan met zichzelf, de Andere en de anderen.

Die ontdekkingstocht kan voor verschillende kinderen anders zijn. Naast algemene kennis en vaardigheden, zal er ruimte zijn voor leren op verschillende niveaus, voor leren in verschillende tempo's rekening houdend met uiteenlopende interesses, voor verschillende keuzes.

De eindtermen loyaal volgen betekent het onderwijs richten naar:

- het ontwikkelen van een positief zelf beeld bij de kinderen;
- het vergroten van de motivatie van kinderen;
- het ontwikkelen van een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling;
- het stimuleren van kinderen tot zelf initiatief nemen;
- de kinderen leren zelfstandigheid aan de dag te leggen;
- de kinderen brengen tot creatief en probleemoplossend gedrag;
- meer dingen leren die toepasbaar zijn in andere omstandigheden (transfer);
- eerder gericht op het verwerven van een goede werkhouding dan op het opstapelen van leerstof;
- eerder gericht op leren leren dan op leren.

Er wordt een sterke nadruk gelegd op communicatie en samenwerking. Buiten de eindtermen kan de school doelen opnemen die van belang zijn voor het vervolgonderwijs van de kinderen.