Schoolrijen

Aankomst en vertrek van kinderen, al dan niet met schoolrijen.

In het belang van de veiligheid van uw kinderen worden er 's morgens, 's middags en 's avonds verschillende rijen ingericht. Onder begeleiding van leerkrachten worden de kinderen na schooltijd een eind naar huis gebracht. Aan het eindpunt van elke rij worden de kinderen in alle richtingen veilig overgezet.

Voor de kinderen die van de wijk Steenakker over de Liersesteenweg naar de vestigingsplaats Tandem 2 komen, is er 's morgens  een OPHAALRIJ voorzien.

De kinderen zijn verplicht om mee te gaan met de wegbrengrijen, tenzij de ouders of door de ouders aangestelde personen hen op school afhalen. Dit is noodzakelijk om een overzicht te bewaren. In geen geval zal toegestaan worden dat een kind op eigen houtje de school verlaat en alleen naar huis gaat.

Fietsers (vanaf het vierde leerjaar) kunnen na schriftelijke toelating van de ouders vanuit de fietsrij zelfstandig via de kortste weg naar huis vertrekken, ofwel sluiten zij te voet aan bij de voor hen passende rij. Bij de aanvang van het schooljaar vullen de ouders hiervoor een briefje in.

Kleuters worden verondersteld steeds gebracht en gehaald te worden door hun ouders of door derden. Indien zij (in uitzonderlijke gevallen) toch van schoolrijen zouden gebruikmaken, vragen wij de ouders contact op te nemen met de juf van hun spruit voor nadere afspraken.

 

Praktisch verloop

 

1. Ophaalrij van Steenakker naar Tandem  2

Deze rij vertrekt aan het pleintje in de Heldenhuldelaan, 's morgens om 08.10 u. 
Ze steekt meteen de Liersesteenweg over en gaat door de Borsbeeksebinnenweg tot in de school.

 

2. Wegbrengrijen vanuit de vestigingsplaats Tandem 2

2.1. Rij Van Dijckstraat

Deze kinderen verzamelen voor het zwarte afdak en verlaten de school via de bruine poort. Daar worden de  kinderen indien nodig overgezet, ook zij die aan de linkerkant van de Rubensstraat verder moeten.

2.2. Fietsrij

Alle kinderen (vanaf het vierde leerjaar) die met toelating zelfstandig naar huis fietsen, verzamelen naast de gymzaal. Als de rij van de voetgangers gepasseerd is, wordt de kinderen in de Van Dijckstraat onder toezicht een veilig vertrek geboden. Kinderen van het derde leerjaar sluiten met hun fiets te voet aan bij de andere rijen.

2.3. Rij Molenstraat

Deze rij vertrekt in het midden van de speelplaats en verlaat de school langs de dubbele poort. Zij zet kinderen over voor de rechterkant van de Rubensstraat en de Wouwstraat. Dan vervolgt zij haar weg langsheen de kerk naar de vestigingsplaats Tandem 1. Er wordt overgestoken aan de bloemenwinkel. Vanaf dan gaan de kinderen alleen verder.

Na de studie (enkel in vestigingsplaatsTandem 2) worden de kinderen weggebracht naar Tandem 1. Kinderen voor de Molenstraat worden dan nog overgezet aan de bloemenwinkel..

2.4. Rij Kerkstraat

Deze kinderen verzamelen ter hoogte van de lerarenkamer. De rij wandelt de Kerkstraat in, aan de hoek van de Van Arteveldestraat sluiten eventueel enkele kleuters aan. Aan het kruispunt Liersesteenweg - Kerkstraat/Drabstraat worden de kinderen in alle richtingen overgezet.
Ook na de studie wordt deze rij voorzien.

2.5 Rij naar de Woonboot

De kinderen van 1e en 2e leerjaar die gebruik maken van de naschoolse kinderopvang De Woonboot worden met een rij, via de Kerkstraat, naar de kleuterschool gebracht. Na de studie worden ook de kinderen van 3-4-5-6 naar de Woonboot gebracht.

2.6. Rij Heldenhuldenlaan

De kinderen verzamelen ter hoogte van de lerarenkamer. De rij pikt ter hoogte van het Lepelhof kinderen van Tandem 1 op en gaat via de Borsbeeksebinnenweg tot aan de overkant van de Liersesteenweg aan het begin van de Heldenhuldelaan. Vanaf daar gaan de leerlingen zelfstandig naar huis. Deze rij wordt na de studie niet voorzien. 

3. Individueel brengen en afhalen van kinderen in de vestigingsplaats Tandem 2

3.1.  Brengen van kinderen

Kinderen kunnen uiteraard alleen naar school komen. De schoolpoorten worden evenwel slechts geopend om 08.15 u. 's morgens en om 13.20 u. 's middags. Wie 's morgens vroeger komt, dient naar de (betalende) voorbewaking te gaan.

Wij zien niet graag dat kinderen 's morgens of 's middags tot tientallen minuten te vroeg voor de schoolpoort staan te wachten; er is daar geen toezicht voorzien. Indien we dit herhaaldelijk merken, zullen de ouders via de agenda worden ingelicht.

Ouders die hun kinderen naar school brengen, nemen afscheid aan de schoolpoort. Het is niet gewenst dat zij zich op de speelplaats posteren, noch de schoolingang blokkeren. Voor het Lepelhof is plaats genoeg om nog een babbeltje te slaan. Op die manier blijft er op de speelplaats voldoende ruimte voor de kinderen. Tevens vergemakkelijkt dit het toezicht.

3.2. Afhalen van kinderen

Kinderen die niet met de schoolrijen huiswaarts keren, moeten afgehaald worden door hun ouders of door personen die door hun ouders zijn aangesteld. Dat afhalen dient op de speelplaats te gebeuren.

Bij het belsignaal dat het einde van de lessen aankondigt, zetten de kinderen zich in klasrijen. De ouders komen dan het voorste gedeelte van de speelplaats op, langs de ingang aan de kant van het Lepelhof. Wanneer een kind mama of papa (of de aangestelde persoon) ziet, mag het, mits toestemming van de leerkracht, de klasrij verlaten. Samen verlaten zij dan zo spoedig mogelijk de speelplaats, want bij het tweede belsignaal worden de wegbrengrijen gevormd. Alle kinderen die dan nog niet zijn afgehaald blijven op Tandem 2 in de studie. Kinderen in Tandem 1 die niet tijdig opgehaald worden, gaan naar de nabewaking. Zij verlaten geenszins op eigen houtje de school! In dit verband vinden wij het geen goed idee uw kinderen op te wachten in de auto op de parking naast het Lepelhof. Indien u uw kinderen afhaalt, kom dan naar de speelplaats a.u.b.

 

4. Individueel brengen en afhalen van kinderen in de vestigingsplaats Tandem 1

4.1. Brengen van kinderen

De kinderen worden door de ouders naar de school gebracht. Er is evenwel slechts toezicht voorzien vanaf 08.15 u. 's morgens en om 13.20 u. 's middags. Wie 's morgens vroeger komt, dient naar de (betalende) voorbewaking te gaan.

De ouders brengen hun kinderen via de ingang aan de Jacob Van Arteveldestraat naar de speelplaats. We vragen uitdrukkelijk om de kleuters tijdig, d.i. ten laatste om 08.30 u. 's morgens en om 13.35 u. 's middags, naar school te brengen.

 

Belangrijke opmerkingen en afspraken:

Omwille van de veiligheid mag er niet gefietst worden op de speelplaats.

Ouders die net hun kinderen hebben afgehaald vermijden aan de schoolpoort de uitgaande wegbrengrijen te hinderen.

Leerkrachten belast met een schoolrij of met toezicht op de kinderen dienen die taak nauwlettend te kunnen uitvoeren. Ouders die de betrokken leerkrachten wensen te spreken, worden verzocht daartoe een afspraak te maken op een ander tijdstip.

Kinderen die 's middags op school blijven eten, wachten in een rij totdat de uitgaande wegbrengrijen van de speelplaats verdwenen zijn.

Onder geen beding mag een kind alleen naar huis!
Ofwel dient het afgehaald te worden, ofwel gaat het met de rij mee.