Verzekering tegen ongevallen

Hoewel wij op de ons toevertrouwde kinderen toezien "als een goed huisvader", is het jammer genoeg onvermijdelijk dat er af en toe een ongeval gebeurt.

Hoe gaan we dan te werk?

Kleine verwondingen (een schram, een buil, een bloedneus, ...) worden in de school zelf verzorgd.

Indien er zich grotere verwondingen voordoen, wordt het kind naar de Sint-Jozefkliniek in de Molenstraat gebracht. De ouders worden dan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Bij een ongeval op school of op weg naar en van de school, dekt de schoolverzekering voor de gekwetste het verschil tussen de reële kosten van dokter, apotheek, kliniek enzovoort en de terugbetaling door de mutualiteit.

De materiële schade wordt door de verzekering niet gedekt (kledingstukken, brillen, fietsen).

De schadeaangifte wordt door de directie ingevuld. Het geneeskundig getuigschrift op de keerzijde wordt door de dokter ingevuld. Dit document wordt onmiddellijk terug aan de school bezorgd.

Zo vlug het mogelijk is, wordt het originele uitbetalingsafschrift  van het ziekenfonds aan de school bezorgd.
Van daaruit wordt het naar de verzekeringsmaatschappij doorgestuurd.

Bij een ongeval is het altijd belangrijk de identiteit van een eventuele derde, verantwoordelijk of ook betrokken bij het ongeval, nauwkeurig vast te stellen en te noteren.
Ook de namen van de getuigen zijn nuttig.